Bergslagen - en attraktiv industriregion

Intresseföreningen Bergslagets årliga tvådagars styrelsemöte hölls i år i Örebro hos Region Örebro län.

Vid mötet medverkade styrelseledamöter från våra medlemmar i Bergslagen. Det var bland annat representanter från Sandviken, Falun, Säter, Malung-Sälen, Fagersta, Ljusnarsberg och Lindesbergs kommun samt Region Örebro län.

För att öka kunskapen om aktuella verksamheter med koppling till vårt fokusområde 2023–2024 Bergslagen – attraktiv industriregion hade vi bjudit in föredragshållare från Business Region Örebro, landsbygds- och infrastrukturdepartementet och Örebro universitet.

Joakim Carlsson, föreningens vice ordförande och regionråd, hälsade välkommen till Örebro och inledde med en presentation av Region Örebro län.

Joakim informerade om hur regionen styrs politiskt och hur regionen leder det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet för att även i framtiden vara en attraktiv region. Detta sker bland annat genom satsningar på forskning och utbildning inom vård och hälsa samt genom att skapa en gynnsam miljö för innovationer och entreprenörskap.

Region Örebro län leder och samordnar den regionala utvecklingsstrategin (RUS), där de övergripande målen är stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet samt god resurseffektivitet.

Vid årets uppföljning visar läget i länet de stora utmaningar som finns kring inkludering, barn och unga, kompetensförsörjning och grön omställning.

Den aktuella lägesbilden visar en positiv förflyttning inom inkludering med exempelvis ökad insikt om vikten av främjande och förebyggande insatser samt ökad samverkan kring nära vård, hälsa och psykisk hälsa. Inom barn och unga finns också en ökad vilja till samverkan samt ett ökat fokus på barns psykiska hälsa. Inom grön omställning lyfts ökad energieffektivisering fram, investeringar i FoU har ökat, miljökraven i upphandling har förbättrats, Smart Move attraherar och behåller kompetens i länet, Wa3rm – beräknas skapa över 200 nya gröna jobb i Frövi, fortsatt mobilisering runt AI, ett industriellt utvecklingscentrum (IUC) har etablerats samt att entreprenörskapet hos unga är starkt inom innovativa tillväxtbranscher.

Presentation Region Örebro län

Därefter informerade Jenny Johansson, marknadschef vid Business Region Örebro (BRO), om verksamheten och aktuella projekt i regionen.

Jenny berättade att BRO ägs och finansieras av Region Örebro län och länets tolv kommuner. BRO har en total budget på 6 miljoner kronor per år och har tre anställda.

BRO:s övergripande målsättningar är att förbättra näringslivets förutsättningar och konkurrenskraft, bidra till att Örebroregionen upplevs som attraktiv och att befintliga och nya företag ges goda förutsättningar att utvecklas samt att utveckla samarbetet med kommunernas näringslivsfunktioner i arbetet med lokala företag.  

En viktig faktor för Örebroregionens fortsatta tillväxt är att attrahera utländska investeringar.  Tillsammans med länets kommuner erbjuds etableringsservice till företag som vill investera i Örebroregionen.

BRO genomför marknadsföring för att attrahera investeringar, etableringar och talanger till Örebroregionen, till exempel genom olika marknadsaktiviteter, mässor och kampanjer.

BRO driver talangattraktionsprojektet Smart Move, där det genomförs insatser för attraktion, välkomnande och integrering av talanger i regionen.

Inom näringslivsservice upphandlas gemensamt SKR:s insiktsmätning via BRO. BRO upphandlar också gemensamt andra verktyg för att säkerställa och förbättra de kommunala processerna. Kommunerna ser mycket positivt på att detta samordnas av BRO.

BRO genomför också en årlig workshop kopplad till NKI och företagsklimat. Avslutningsvis berättade Jenny att BRO snart kommer att publicera en ny typ konjunkturbarometer för hela länet.

Presentation BRO möter Bergslaget

Därefter presenterade Sverker Lindblad, landsbygds- och infrastrukturdepartementet, den intressanta studien om ”Territoriella perspektiv på den gröna industrialiseringen”.

Studien är framtagen av det EU-finansierade forskarnätverket ESPON. Utgångspunkter för studien är klimatkrisen, grön industrialisering och det ökade behovet av fossilfri energiproduktion. Utifrån dessa tar studien upp ett antal utmaningar som behöver hanteras, som exempelvis kompetensförsörjning, ökat behov av lokal attraktivitet, social hållbarhet, bostäder, välfärdssystem, elförsörjning och råvaruförsörjning samt förbättrad sammankoppling av landsbygder och städer. 

I studien konstateras att den gröna omställningen är nödvändig för vår långsiktiga överlevnad.

Den gröna industrialiseringen är en del i detta och potentialen i norra delen av landet är stor men det finns också goda möjligheter i Bergslagen – även som förebild och gott exempel.

Utmaningarna är många men möjligheterna med den gröna industrialiseringen i Bergslagen beskrivs som stora med flertalet världsledande industriföretag med tydlig hållbarhetsprofil som exempelvis Hitachi Energy och Ovako.

Sverker avslutade presentationen med studiens slutsats som visar att samhällsplanering är en nyckel och att en viktig framgångsfaktor är att involvera lokalbefolkningen i utvecklingsarbetet.

Presentation Territoriella perspektiv på den gröna industrialiseringen

Sista talare var Lotta Sartz projektledare vid Örebro universitet och ansvarig för Bergslagen inom det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation, som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Lotta berättade att målet med Swedish Mining Innovation är att stärka konkurrenskraften för svensk gruv- och metallutvinnande sektor. Programmet fokuserar på forskning, innovation och utbildning där hållbara lösningar för utvinning av metaller utvecklas. I programmet omfattas hela värdekedjan; från prospektering och resurskaraktärisering, gruvdrift, återvinning och metallurgi till efterbehandling.

Swedish Mining Innovation mål är att öka Bergslagens konkurrenskraft och bli en mer aktiv del av den nationella gruvindustrin. I satsningen medverkar Örebro universitet, Region Örebro län, Epiroc, Boliden och Zinkgruvan.

Lotta berättade också om ”Innovationsagenda Bergslagen” som fokuserar på fem prioriterade områden där ny smart teknik och grön energiomställning innebär en stor möjlighet för mineralindustrin i Bergslagen.

Det handlar bland annat om att skapa ett starkt kluster med fokus på samverkan för intressenterna, stärka innovationskraften och utveckla ny teknik för att underlätta hållbar metall- och mineral-utvinning, test och utveckling tillsammans med gruvbolag, teknikleverantörer och universitet, stärka och underlätta kompetensförsörjning inom gruvsektorn, attrahera ny arbetskraft till branschen samt att stärka allmänhetens kunskap och uppfattning om gruv- och mineralindustrins betydelse för vår välfärd och framtid.

Swedish Mining Innovation och Vinnova satsar nu över 16 miljoner kronor på fyra forskningsprojekt vid Örebro universitet som ska bidra till utvecklingen av en hållbar gruvindustri vilket är viktigt för samhällets gröna omställning och vår försörjningsberedskap.

Lotta berättade om aktiviteter i Bergslagen som exempelvis workshops, mässdeltagande, gruvluncher och den mycket uppskattade gruvsafarin i Bergslagen med studenter från hela Sverige.

Det pågår många intressanta aktiviteter i Bergslagen!
Exempelvis forskningsprojekt tillsammans med industripartners, utbildning på avancerad nivå för näringslivets klimatomställning och kompetensförsörjning, lärplats Pershyttan, som är ett samarbete med Nora kommun och bergsbruksmiljön i Pershyttan, samt det utvecklade samarbetet med Bergsskolan i Filipstad.

Lotta avslutade med att informera om den nya generationens strategiska innovationsprogram; Impact Innovation. Programmet är en aktörsdriven och långsiktig kraftsamling som ska bidra till global konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling.

Vad händer i Bergslagen

Till sist vill vi tacka alla medverkande för inspirerande och kunskapshöjande seminarium.