Bruk 2.0

- Hållbar Platsutveckling 2019-2021

Sammanfattning

Projektet genomfördes som tre samordnade utvecklingsinsatser i Dalarnas, Västmanlands och Örebro län med Intresseföreningen Bergslaget och de tre länsstyrelserna som initiativtagare. Projektets övergripande syfte var att tillgängliggöra och utveckla Bergslagens industrihistoriska kulturmiljöer till attraktiva besöksmål genom att driva hållbar platsutveckling med utgångspunkt i de utvalda platsernas historia, berättelser och unika kultur- och naturvärden.

Projektets insatser utformades utifrån de utvalda platsernas och samarbetsparternas förutsättningar och behov och fick därför olika fokus och arbetsformer. Insatserna i de tre länen utformades utifrån aktuella behov, de utvalda platsernas förutsättningar och sammansättningen av samarbetsparter i respektive insatser.

Slutrapporten beskriver bakgrunden till projektet BRUK 2.0, beslutade insatser, hur de genomfördes, vilka resultat de gav, några slusatser samt reflektioner och rekommendationer när arbetet ska tas vidare i de tre länen efter projektavslut.

Bilaga 1 ligger sist i slutrapporten.

Slutrapport med bilagor projekt Bruk 2.0 2019 - 2021

Se filmen från Bruk 2.0s slutkonferens den 18 november 2021:

Platser som ingått länsvis i projektet:

DALARNA: Silverringen, Husbyringen och Bergsmanslandskapet i Falu Världsarv
Projektets syfte var att utveckla en ny samverkansform mellan Länsstyrelsen Dalarna och Visit Dalarna kring hållbar destinationsutveckling och ”korsbefrukta” kultur och outdoor, för att kunna utveckla utvalda besöksmål och platser. Projektet genomförde också stödinsatser för entreprenörer på och omkring platserna, för att utveckla säljbara produkter  som kan marknadsföras  via företagen och Visit Dalarna.  Läs mer här 

VÄSTMANLAND: Strömsholms Kanal
En ny strategi togs fram för Borgåsund i syfte att ge en tydlig inriktning i platsutvecklingen. En platsutveckling och arbetsmetod som kan appliceras på andra strategiska platser utmed kanalen. Läs mer här

ÖREBRO: Björskogsnäs, Frövifors Pappersbruksmuseum, Uskenbygden 
Projektet skulle tillgängliggöra platsernas berättelser kring Bergslagens råvaror och industrilandskapet för fler besökare genom att utveckla hållbara och klimatsmarta koncept. Utifrån koncepten och i samarbete med lokala och regionala entreprenörer har projektet medverkat till att utveckla nya produkter och paket som marknadsförs  via Destination Bergslagen.  Läs mer här

KUNSKAPSFILM OM PRODUKTUTVECKLING:

Hur kan man utveckla en plats med hjälp av produktutveckling? Se vår första kunskapsfilm om ämnet med föreläsare från Kniva Trädgård, Carl Larsson-gården, Klosters Herrgård, Tillväxtverket och Visit Dalarna.

VÅR SENASTE KUNSKAPSFILM:

En kultur- och naturmiljö är rik på äkta berättelser som ger både kunskap och förståelse för vår historia och samtid. Men berättelserna sår även frön till nya upptäckter och är en viktig del när vi skapar en hållbar platsutveckling. Men för vem och varför berättar vi? Och hur kan vi med hjälp av våra berättelser forma en strategi och identitet i vår platsutveckling?  

Projektet finansierades av:

Våra samarbetspartners: